.
.
.
.

Partners en werkgevers

Het Kernteam Human Capital van Topsector Water & Maritiem werkt aan het vinden, opleiden en vasthouden van gekwalificeerd personeel. Een personeelsbestand met voldoende, kwalitatief goed opgeleide mensen dat is uitgerust voor de toekomst. Een toekomst waarin niet alleen kennis, maar ook innovatief vermogen en wendbaarheid is gewenst. Human capital is onze gedeelde verantwoordelijkheid. Daarom verbindt Topsector Water & Maritiem tientallen organisaties en bedrijven die belang hechten aan goed opgeleid, getalenteerd personeel dat graag in de sector werkt. Hierbij hebben we de steun en inzet van vele partners en werkgevers in Topsector Water & Maritiem.  

Leren tijdens een ‘makathon’ over klimaatadaptatie

Binnen de Human Capital Agenda zijn vier thema’s benoemd:

Imago & Instroombevordering zorgt ervoor dat jongeren en studenten bekend worden met de veelzijdigheid van water, de maritieme wereld en techniek. Een instrument is het studiebeurzenprogramma voor studenten van water- en maritiem gerelateerde opleidingen. Daarnaast is aandacht voor zij-instroom en knelpunten door vergrijzing. Binnen het programma wordt samengewerkt met een groot netwerk van organisaties die activiteiten aanbieden op het gebied van waterbewustzijn, watereducatie en imagoversterking. Alles in samenwerking met vele (student)waterambassadeurs uit de sector.

Binnen een Leven Lang Leren wordt aandacht gevraagd voor- en gewerkt aan de ontwikkeling van de menselijke factor. Onderwerpen zijn strategische personeelsplanning, mentoring en ‘meester-gezel’ constructies en duurzame inzetbaarheid. Een nieuwe ontwikkeling betreft de vorming van zogenaamde ‘learning communities’ waarin leren, innoveren en samenwerken centraal staat.

Onderwijs & Innovatie stimuleert kwalitatief goed onderwijs en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De innovatieve slagkracht van de sector vraagt een wendbaar en adaptief onderwijssysteem waarin innovaties een plaats krijgen. Cross-overs naar andere (top)sectoren hebben speciale aandacht.

Internationalisering heeft als doel (toekomstige) professionals voor te bereiden op werken in internationale context. Tevens richt het zich op het werven van internationale talenten en deze te behouden voor de Nederlandse arbeidsmarkt.

Wilt u meedoen met projecten in het human capital programma? Zoekt u nog cases, excursielocaties, bedrijfsdeelnemers voor eigen activiteiten? Neem contact op met Else Boutkan, programmamanager Human Capital Agenda via else@somethingelse.nl